Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • ph3
 • ph4
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1422z
 • IMG_1428b
 • IMG_1453b
 • IMG_1462z

Συμμετοχή του Οργανισμού στον Αγροτικό Αύγουστο 2015

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες): "Κύδων Συν-εργασία" και "Χανιά Συν-εργασία",και ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας): "Κύδων Απασχόληση" και "Χανιά Απασχόληση", συμμετέχει με δικό του περίπτερο στην Παγκρήτια Έκθεση κρητικών προϊόντων ποιότητας “Αγροτικός Αύγουστος 2015” που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία 1866 στα Χανιά.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε Ημερίδα του Οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης σε συνεργασία με τη Σύμπραξη Φορέων Χανίων ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΥΔΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», διοργανώνει την Παρασκευή  28 Αυγούστου και ώρα 19:00, στην Αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, Ημερίδα με θέμα:"Απολογισμός και Αξιολόγηση της Πράξης Κύδων-Κοινωνική Συνοχή".

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: "Φωτογραφικό έργο και έκδοση -ο πολιτισμός της καθημερινότητας και οι αξίες πολιτισμού στα νησιά μας"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο "Νήσων Περίπλους: Ο πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιώτικης Ελλάδος" , που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α του Άξονα 4 "Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER " του ΠΑΑ 2007-2013 ανακοινώνει πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο "Φωτογραφικό έργο και έκδοση: Ο πολιτισμός  της καθημερινότητας και οι αξίες πολιτισμού  στα νησιά μας.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί.

Διαβάστε Περισσότερα

"Ένταξη του Οργανισμού σε χρηματοδοτικό μηχανισμό"

Εντάχθηκε η πρόταση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε. στο πρόγραμμα χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συγκεκριμένα στη θεματική περιοχή «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η χρηματοδότηση αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δεξαμενές νερού του ΟΑΚ Α.Ε. και αυτονόμηση αντλιών νερού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.623.600,0 ευρώ και χρηματοδοτείται στο 100 % από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ως αποτέλεσμα του έργου θα είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπακόλουθα χρημάτων από τα αντλιοστάσια του Οργανισμού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. Πρωτ.:3681

Χανιά,21-07-2015

ΠΡΟΣ

 Τα Μέλη της Γ.Σ.του

Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

         

 

Στην ημερήσια διάταξη της ήδη συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία (μετ’ αναβολή της 30-6-2015) θα λάβει χώρα στις 29-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που βρίσκονται στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανίων εγγράφονται και τα ακόλουθα πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία οι μέτοχοι καλούνται (όπως και για τα αρχικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 9-6-2015 δημοσιευθείσα πρόσκληση της ΓΣ. και δη υπό του προέδρου του Δ.Σ.), να συζητήσουν, για να αποφασίσουν.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον 13.800,00 € ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 73.800,00 €, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3080/17-6-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Υποστήριξη διαχείρισης προϋπολογισμού και δημοσιονομικών αναφορών ) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 28/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις 29/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον 13.800,00 € ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 73.800,00 €, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3080/17-6-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Λειτουργία Οικονομικού Τμήματος – Υποστήριξη Λογιστικής – Φορολογικής Διαχείρισης Οικονομικής Υπηρεσίας) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 28/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις 29/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, πλέον 13.800,00 € ΦΠΑ 23%, δηλαδή συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 73.800,00 €,το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3079/17-06-2015Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (Λειτουργία Οικονομικής Υπηρεσίας – Λογιστικές – Ταμειακές Υπηρεσίες – Τιμολόγηση, Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ύδατος) και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία για την παροχή της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 27/07/2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου στις 28/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές