Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων είναι η διοίκηση και διαχείριση των συμβάσεων κατασκευής έργων, η εποπτεία των συγκοινωνιακών υποδομών αρμοδιότητας της Εταιρείας, η εποπτεία των μελετών των συγκοινωνιακών υποδομών αρμοδιότητας της Εταιρείας, και η σύνταξη, τροποποίηση και αναθεώρηση του προγράμματος συγκοινωνιακών μελετών σε συνδυασμό με τον οικονομικό προϋπολογισμό τους σε ετήσια αλλά και σε πολυετή βάση. Συγκεκριμένα, στόχοι της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εποπτεία και η αναβάθμιση του διευρωπαϊκού δικτύου της Κρήτης, δηλαδή του ΒΟΑΚ και του ΝΟΑΚ, και γενικά του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Εταιρείας. Επιπλέον  η Διεύθυνση παρέχει τεχνική συνδρομή σε οποιαδήποτε φάση εξέλιξης (σχεδιασμός, μελέτη, υλοποίηση) των οδικών έργων που εκτελούνται από άλλους φορείς ή επίπεδα διοίκησης, ύστερα από προγραμματική συμφωνία συνεργασίας. Επίσης, στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης Διεύθυνσης εμπίπτει και οποιοδήποτε άλλο συγκοινωνιακό έργο ανατεθεί στην Εταιρεία.

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων διαρθρώνεται σε επιμέρους Τμήματα, ως εξής:

• Τμήμα Συμβάσεων, Προγραμματισμού και Απαλλοτριώσεων

• Τμήμα Κατασκευής Έργων Ανατολικής Κρήτης

• Τμήμα Κατασκευής Έργων Δυτικής Κρήτης

 • Τμήμα Συγκοινωνιακών Μελετών

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές