Διεύθυνση Λοιπών Αναπτυξιακών Έργων

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης λοιπών Αναπτυξιακών Έργων είναι η διοίκηση και διαχείριση των συμβάσεων κατασκευής και συντήρησης κατά την περίοδο κατασκευής τους, καθώς και η εποπτεία των λοιπών αναπτυξιακών υποδομών αρμοδιότητας της Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Η Διεύθυνση λοιπών Αναπτυξιακών Έργων διαρθρώνεται σε επιμέρους τμήματα, ως εξής:

• Τμήμα Συμβάσεων, Προγραμματισμού και Απαλλοτριώσεων

• Τμήμα Κατασκευής Έργων

 • Τμήμα Αναπτυξιακών Μελετών

 

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές