Γενική Περιγραφή Υπηρεσιών

Η Εταιρεία οργανώνεται σε Διευθύνσεις και Τμήματα, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

− Τμήμα Συμβάσεων, Προγραμματισμού και Απαλλοτριώσεων

 − Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Ανατολικής Κρήτης

 − Τμήμα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Δυτικής Κρήτης

Διαβάστε Περισσότερα

Γενικό Θεσμικό Πλαίσιο

Μέρος του γενικότερου θεσμικού  πλαισίου που διέπει τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε υπάρχει στα επισυναπτόμενα αρχεία :

Νόμος 3429_2005 περί ΔΕΚΟ

Νόμος 3316 - Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

N. 3669/08 - Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων

ΠΔ 118 - Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

Εγκύκλιος Εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ/τος 118/07 (Α΄150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Θεσμικό Πλαίσιο

Στα ανωτέρω υπομενού μπορείτε να βρείτε τόσο το ειδικό όσο και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον οργανισμό . 

Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών Υδραυλικών Έργων

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων είναι η διοίκηση και διαχείριση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των οδικών δικτύων ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ κατά την περίοδο λειτουργίας τους, η ενιαία διακίνηση – διαχείριση, διανομή, δια μέσου των υδρο−αρδευτικών έργων, των υδατικών πόρων των περιοχών που της έχουν ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση με μετρήσεις και διαγράμματα, της μεταβολής της στάθμης των υπογείων υδροφόρων οριζόντων και της μεταβολής των παροχών πηγών, φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών που είναι ενταγμένα στο σύστημα της ενιαίας διακίνησης, αλλά και της Κρήτης γενικότερα, ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει στις αναγκαίες παρεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, η πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των κειμένων διατάξεων για την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, που θα ενταχθούν στο σύστημα της ενιαίας διαχείρισης και διακίνησης νερού, ο συστηματικός έλεγχος, η συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των μετρήσεων των οργάνων παρακολούθησης των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, που θα ενταχθούν στο σύστημα της ενιαίας διαχείρισης και διακίνησης νερού, καθώς και η εκπόνηση μελετών θραύσης και σχεδίων «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κύματος στην περίπτωση αστοχίας κάποιου φράγματος (σεισμός, διάβρωση θεμελίωσης, κατολισθήσεις πρανών, εχθρική ενέργεια, κλπ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα − Τμήματα Πολιτικής Προστασίας, στην περιοχή της οποίας ανήκει χωρικά κάθε φράγμα που θα ενταχθεί στο σύστημα της ενιαίας διαχείρισης και διακίνησης νερού. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 41425

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων διαρθρώνεται σε επιμέρους τμήματα, ως εξής:

• Τμήμα Εκμετάλλευσης, Λειτουργίας & Συντήρησης ΒΟΑΚ

• Τμήμα Εκμετάλλευσης, Λειτουργίας & Συντήρησης ΝΟΑΚ

 • Τμήμα Διαχείρισης Υδραυλικών Έργων

 

Ειδικό Θεσμικό Πλαίσιο

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές