Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ΟΑΚ ΑΕ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο " Υποστήριξη  υπηρεσιών  Ο.Α.Κ.  Α.Ε.  για  την  συντήρηση  και  παρακολούθηση  των  Δικτύων και  λοιπών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  του  Οργανισμού  ΟΑΚ  ΑΕ" . Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές